هرس مهمترین عملیات باغبانی است که بیشترین تاثیر روی فیزیولوژی گلدهی ومیوه دهی درختان کیوی دارد . هرس آمیخته ای از هنر ,علم و تجربه ی انسانی است که شامل هرس شاخه، ریشه، ساقه، برگ، گل و میوه می شود. آموزش هرس درخت کیوی یکی از موضوعات مهم برای باغ های مرکبات مناطق شمالی ایران است. درخت کیوی رشد زیادی دارد و می تواند در مدت کوتاهی دور سیم هایی که برای استقرار آن تعبیه گردیده بپیچد و مشکلات زیادی را به وجود آورد که در بعضی مواقع سیم ها در تنه فرو روفته و باعث خشکی آن ها می شود. بنابراین با آغاز رشد نهال لازم است هر دو یا سه روز نهال ها را مورد بازدید قرار داده و شاخه ها را به طور افقی در جهات مخالف روی سیم ها خوابانیده و با نخ های کتان به طور آزاد بست یا در صورت لزوم شاخه های فرعی را هرس نمود.

 

طریقه هرس درخت کیوی

 

درختان کیوی در سال دوم شروع به گلدهی می کنند. اما تولید محصول در چنین سنی، موجب کاهش رشد رویشی می شود و علاوه بر آن قدرت باردهی درخت را در آینده کم می کند، بنابراین زمانی که غنچه های گل آشکار شدند، می بایست حذف شوند. برخی از نتایجی که با طریقه هرس درخت کیوی، باغداران زیادی میتوانند شاهد تغییرات آن در باغ خود باشند شامل موارد زیر میشود:

 • ایجاد و برقراری تعادل بین ریشه و شاخه در مواردي چون جا به جایی نهال یا احیانا درختان میوه.
 • تربیت درختان برای ایجاد فرم و شکل ویژه دلخواه. به عبارت دیگر قطع قسمت های از درخت و هدایت های باقیمانده برای تغییر فرم طبیعی رشد و نمو شاخه ها و در نهایت تشکیل اسکلتی خاص با سازگاری بهتر درختان هم جوار نسبت به یکدیگر.
 • حذف شاخه های داخلی با نور گیری کمتر جهت تقویت شاخه های مطلوب بارده ( میوه دهی این شاخه ها بازار پذیری ضعیفی دارد)
 • حذف شاخه های آفت زده، ضعیف، مزاحم، خشک، گره خورده و بد شکل
 • افزایش طول دوره ی باروری درخت: با انجام هرس مناسب، درختان هر ساله جوان شدن را تجربه میکنند.
 • حفظ سالمتی درخت: با انجام هرس درست و رساندن نور و هوای کافی به قسمت های داخلی درخت آفات و بیماری ها به راحتی کنترل میشوند.
 • جلوگیری از تولید غیر یکنواخت یا سال آوری و رسیدن به باردهی منظم: پدیده سال آوری تحت تاثیرعوامل ژنتیکی، محیطی و مدیریتی است. كه انجام هرس صحیح مي تواند احتمال وقوع پديده سال آوري را كاهش دهد.
 • درشتی محصول و افزایش اندازه و کیفیت میوه.
 • جوان سازی باغات پیر و کم بارده: از هرس شدید برای تولید شاخه های جدید و افزایش قدرت باردهی درختان استفاده میشود.

 

روش هرس باغ کیوی

زمان انجام هرس درخت کیوی

هرس درختان کیوی همه ساله بایستي انجام شود. هرس زمستانه را نباید به یکباره انجام داد بلکه باید طی 2 – 3 مرحله صورت پذیرد. دوره ی آن از اواخر آبان )بعد از برداشت میوه( شروع شده و تا اواخر بهمن ( قبل از شروع رشد ریشه) ادامه مي يابد. بهترین زمان هرس در طول دی ماه است.

نقش هرس در كمیت و كیفیت محصول کیوی :

محصول درختان حاصل رشد جوانه های جانبی جست های روییده بر لیدر ها در سال گذشته است. فاصله ایده آل بین جست ها 22 – 32 سانتی متر است. در هرس های تابستانه نوک شاخه ها سر زنی شده و از پیچش آنها جلوگیری می شود. با انجام هرس درست مقدار محصول در سال بعد را می شود محاسبه کرد. در شرایط شمال کشور 52%
جوانه های جانبی شکوفا میشوند و اگر 62 %جوانه ها از نوع زایشی باشند با شمارش تعداد شاخساره های جایگزین میتوان تعداد میوه های موجود روی هر درخت را محاسبه کرد

آموزش مراحل انجام هرس باغ کیوی

مرحله اول: بعد از برداشت میوه انجام میگیرد و شامل حذف شاخه های مزاحم، شکسته و پایین آمده است.
مرحله دوم: در طول دی ماه انجام میگیرد و شامل حذف همه ی شاخه های میوه داده می باشد.
مرحله سوم: در نیمه بهمن ماه انجام می گیرد و شامل سر زنی شاخساره های جایگزین و همچنین نگه داری این شاخه ها به تعداد مناسب است. كه در اين خصوص موارد ذيل قابل ذكر است:
– شاخساره های جایگزین با قطر کمتر از 1/5 سانتی متر قدرت میوه دهی کمتری دارند و در رقابت با شاخساره های قوی تر حذف می شوند.
– شاخساره های جایگزین که از یک لیدر به سمت لیدر های دیگر رشد کرده اند حذف می شوند ( به دلیل سایه اندازی)
– شاخساره های جایگزین که منشا آنها شاخساره های چند ساله است و در فاصله ی تقریبی بیش از 2/5 متر از لیدر ها هستند میوه کمتری تولید می کنند و در صورت وجود تعداد کافی شاخساره حذف می شوند.
– نرکها بالینی در عملیات هرس تابستانه حذف شوند که در صورت نبود هرس تابستانه در هرس زمستانه حذف می شوند.
– بهترین شاخساره ها آنهایی هستند که رشد مناسبی داشته، قطر آنها بیش از 5/2 سانتی متر، فاصله ی بین جوانه ها کم و نمو مناسبی داشته باشند.
– پراکنش یکسان شاخشاره های جایگزین موجب نفوذ بهتر نور و هوا و افزایش کمیت و کیفیت میوه می شود.
– به طور کلی در انجام هرس زمستانه کیوی 72 %از کل شاخساره ها حذف می شود.
– به طور متوسط ساخساره های یکساله ای که دارای 22 – 25 جوانه و طول تقریبی حدود 2 متر باشند، گلدهی و تولید میوه مناسبی دارند که در زمان سر زنی 12 جوانه روی شاخساره حفظ می شود.

 

زمان هرس درخت کیوی

 

آبیاری درختان کیوی

یکی از عملیات باغداری کیوی، آبیاری درختان در مواقع مورد نیاز است. کیوی به آب فراوانی نیاز دارد ولی در عین حال مصرف زیاد آن توسط گیاه مضر است. بر این اساس آبیاری آن در تابستان مستلزم دقت است.

آبیاری را باید به طور متناوب و کوتاه مدت انجام داد، به گونه ای که خاک همیشه حالت نیمه مرطوب داشته باشد. در کل باید سعی نمود که برگ های گیاه هرگز حالت پلاسیدگی به خود نگیرد زیرا در این صورت صدمه خیلی زیادی به رشد و تولید میوه آن وارد می شود. آبیاری صحیح یکی از عوامل مهم علیه خشکی و تا حدی یخبندان نیز می باشد. در زمین هایی که آب نمی تواند به طور کامل در آن نفوذ نماید بایستی جوی هایی در جهت شیب زمین ایجاد نمود و آب مازاد را به نحوی از دسترس خارج کرد.

در سال اول ریشه ها باید به طور دائم در خاک کاملا مرطوب نگهداری شوند به طوری که اطراف ریشه را لجن نگیرد. در هر صورت نهال های جوان کیوی در فصول خشک سل نسبت به خشکی هوا بسیار حساس هستند، بنابراین مسئله آبیاری و نگهداری رطوبت خاک برای احداث باغات کیوی بسیار حائز اهمیت است.

از میان سه روش آبیاری متداول شامل آبیاری، آبیاری میکروجت و آبیاری قطره ای در باغات شمال کشور، آبیاری میکروجت توسعه زیادی یافته و از دو روش دیگر مناسب تر می باشد، البته این روش آبیاری باید توسط متخصصین اجرا شود، تا تمام سطح باغ به صورت یکنواخت آبیاری شود.

در این روش یک شاخه لوله اصلی را در جهت عمود بر ردیف های کاشت نهال یک انشعاب فرعی یا شیر فلکه قرار می دهند. سپس با لوله پلی اتیلینی انشعابی در راستای هر ردیف گرفته و آن را در ارتفاع ۹۰ سانتی متری زمین و از یک طرف به ستون های داربست و از طرف دیگر به سیمی که در این ارتفاع تعبیه شده وصل می گردد تا سنگینی لوله به طور یکنواخت در تمام مسیر پخش شود.

محاسبه قطر لوله ها در تمام مسیر باید بر اساس محسبات هیدرولیکی و توسط کارشناسان صورت پذیرد، در غیر اینصورت فشار آب در میکروجت های انتهایی لوله ها بسیار کم خواهد شد. برای هر درخت دو میکروجت تعبیه می گردد. باید مواظب بود که پاشش آب به تنه درخت نخورد که باعث پوسیدگی تنه و رشد قارچ ها می گردد. هر میکروجت می تواند تا شعاع ۵۰ تا ۷۵ سانتی متری خاک اطراف خود را آبیاری نموده و مرطوب نگه دارد.

طریقه هرس تابستانه باغ کیوی

مزایا: نفوذ بهتر نور به داخل تاج درخت موجب بلوغ بهتر شاخساره های گلدهنده می شود. ( نور خورشید بايستي به يك سوم سطح زمین برسد )

 1. کنترل رشد رویشی درخت و افزایش عمر انبارداری میوه: قطع قسمت انتهایي شاخساره های در حال رشد موجب افزایش قدرت رقابتی میوه برای جذب کلسیم و افزایش عمر انبارداری می شود.

زمان هرس تابستانه باغ کیوی

بهترین زمان هرس تابستانه دو روز بعد از ریزش گلبرگ ها است که تاخیر در اجرا موجب کاهش تاثیر آن می شود. این هرس می تواند به صورت تدریجی تا پایا ن فصل رشد ادامه داشته باشد.

روش هرس تابستانه درخت کیوی

 1. شاخساره های سال جاری را که دارای میوه هستند با فاصله ی 3 تا 4 برگ بعد از آخرین میوه حذف می کنیم. ( تعداد برگ نگه داری شده باید با تعداد میوه ی روی شاخساره برابر باشد)
 2.  شاخسار هاي بدون میوه بعد از آخرین سیم حذف می شود.
 3. نرک ها به روشی حذف می شوند كه تنها يك ناخنك كوتاه چند سانتي متري از آن باقي مي ماند.
 4. شاخساره های در هم پیچیده، مریض یا ضعیف و خشک شده حذف می شوند.
  – هرس گل: هرس گل بهتر از هرس میوه بوده و زمان آن مرحله ی تورم غنچه ها است.
  – گلدهی در کیوی 12 تا 15 روز طول می کشد گل های روز های اول قویتر بوده و میوه درشت تري تولید می کنند.
  – گل های روز دهم به بعد حذف می شوند.
  – گل های انتهایي در یک گل آذین میوه های بزرگتر ی تولید می کنند بنابر این گل های جانبی در هر گل آذین حذف می شوند.
  – غنچه ی گل های مربوطه به میوه های پهن و باد بزنی كه شکل غیر طبیعی دارند شناسايي و حذف می شوند.
  – گل ها ی قسمت ابتدایی شاخساره ها از سایر گل ها قویترند بنابراین از مبدا شاخساره 4 تا 5 گل را نگه داشته و مابقی حذف می شوند.
 • فرامرز
  شهریور ۱۰, ۱۴۰۰ در ۴:۲۰ ب.ظ

  بسیار زیبا توضیحات عالی بود امسال با این روش هرس زمستانه و تابستانه رو انجام میدم سال دیگه نتایج‌ رو اعلام میکنم ..تشکر

  • مهتاب حلمی
   شهریور ۱۲, ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۳ ب.ظ

   سلام دوست عزیز. ممنون از توجهتون. حتما نتیجه اجرا این نوع از هرس درخت کیوی را با ما در میان بگذارید.. با تشکر

یک نظر ارسال کنید
×

پشتیبانی در واتس اپ

×