بلاگ

آفات و بیماری های گیاهی

تله فرمونی چیست؟

کاربرد تله فرمونی در کشاورزی استفاده از حشره کش های مختلف برای مبارزه با آفات یکی از اقداماتی که به مرور زمان به یک مشکل

بیشتر بخوانید....
×